Committee

ACCM-11 Organisation Committee

Chair/Hao Wang

University of Southern Queensland

Peter Schubel

University of Southern Queensland

 

Lin Ye
The University of  Sydney
Xungai Wang
Deakin University

Alan KT Lau

Swinburne University

AACM Current Officers and Council Members

 

President                         Prof Jie Tao

Vice President                 Hao Wang (Chair of ACCM-11)

Executive Secretary         L. Ye, University of Sydney

 

Australia                         L Ye; XZ Hu

P.R. China                       XS Yi, MQ Zhang, Z Zhang, J Tao, Y Li

Hong Kong                      J-K Kim

India                               Inderdeep Singh

Indonesia                       AL Juwono

Iran                                SR Ghaffarian

Japan                              G Ben, K Goda, M Hojo, N Takeda

Korea                              KS Han, CG Kim, JR Youn, WI Lee, BS Kim

Malaysia                         KH Leong

New Zealand                   D Bhattacharyya

Singapore                       TE Tay

Taiwan                            CCM Ma, MC Yip

 

Emeritus Council Members: CS Hong; I Kimpara; YW Mai; M Zako

ACCM-11 Program Committee


Dr Everson Kandare

Dr Raj Das

Prof Yan Li

Dr Micheal Heitzmann

Prof Zhongzhen Yu

Dr Jun Ma

Prof Alan Lau

Prof Soon Hyung Hong

Prof Xungai Wang

Prof Yiping Qiu

Prof Li Chen

Prof Xin Wang

Dr Pingan Song

Prof Yu Chen

Prof Lingxue Kong

Prof Junwei Gu

Prof Jiahua Zhu

Dr Zuhua Zhang

Dr Deju Zhu

Prof Huaxin Peng

Prof Xuexi Zhang

Prof Hui Mei

Prof Se Young Kim

Prof Gengkai Hu

Prof Guoliang Huang

Prof Yuesheng Wang

Prof Zhigang Chen

Prof Xun Shi

Prof Lixin Wu

Prof Jun Yang

Prof Peter Schubel

Dr Xuesen Zeng

Dr Inderdeep Singh

Prof Jinsong Leng

Dr Jay Epaarachchi

Prof Jihui Wang

Prof Faxiang Qin

Dr Sha Yin

Prof Guoxing Lu

Prof Chunhui Yang

Prof Qingsheng Yang

Prof Chao Zhang

Prof Cheng Yan

Dr Ning Hu

Prof Tao Yu

Dr Allan Manalo

Prof CG Kim

Dr Yuyan Liu

Prof Guang Yang

Prof Won Jong Kim

Prof Mingqiu Zhang

Prof Minzhi Rong

Prof Hezhou Liu

Prof Russell Varley

Prof Tay Tong Earn

Prof Yuchen Pei

ACCM-11 Organisation Committee


Venkata Chevali
Pingan Song
Lakshmikanth Srinivasamurthy
Xianglian Xiao
Xuesen Zeng
Zuhua Zhang